logo

Regulamin korzystania z usług serwisu brief4U.com


Artykuł 1

Postanowienia Ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.] Spółka Brief for you sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce ustala Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu brief4U.com
 2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania oraz korzystania z usług Serwisu Brief4U.com, w tym prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Brief for you sp. z o.o.
 3. Administratorem Serwisu i usługodawcą usługi elektronicznej serwisu Brief4U.com w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Brief for you spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Tomasza Zana 38 lok. 416, woj. lubelskie, 20-601 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000809919, NIP: 5170402510, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

Artykuł 2

Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Brief for you – Brief for you spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Tomasza Zana 38 lok. 416, woj. lubelskie, 20-601 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000809919, NIP: 5170402510
 2. Serwis - prowadzony pod adresem www.Brief4U.com, przez Brief for you , serwis internetowy on-line, skierowany do Użytkowników, pozwalający na prowadzenie procesów przetargowych w zakresie pośrednictwa zakupu usług marketingowych;
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i korzysta z usług świadczonych przez Brief for you na zasadach określonych w Regulaminie lub stron www udostępnionych w ramach Serwisu;
 4. Marketer – każdy Użytkownik, który korzysta z Serwisu w celu wybrania dostawcy usługi marketingowej i jej zakupu;
 5. Agencja – każdy Użytkownik, który korzysta z Serwisu w celu sprzedaży usługi marketingowej;
 6. Regulamin - niniejszy regulamin oraz stanowiące jego integralną część Politykę Prywatności i Tabelę Opłat określoną w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Artykuł 3

Warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownikami mogą być zarówno pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Aby móc korzystać z usług Serwisu Użytkownik musi:
  1. utworzyć konto zgodnie z postanowieniami regulaminu,
  2. zaakceptować Regulamin,
  3. dostarczyć w trakcie rejestracji prawdziwe, rzetelne i aktualne informacje.
 3. Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu:
  1. zaznaczając „Zapoznałem się i akceptuję Regulaminu serwisu Brief4U.com” podczas rejestracji konta,
  2. z chwilą skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z akceptacją Tabeli Opłat i Polityki Prywatności oraz zobowiązaniem się Użytkownika do przestrzegania zasad i wypełniania obowiązków związanych z korzystaniem z usług w ramach Serwisu.
 5. Użytkownik oświadcza, że osoba dokonująca jego rejestracji, posiada wszelkie pełnomocnictwa i prawo do zaciągania zobowiązań na rzecz Użytkownika.
 6. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na umieszczenie w serwisie, na stronie Internetowej serwisu lub materiałach promocyjnych logotypu podmiotu który reprezentuje.
 7. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą rejestracji konta przez Użytkownika. Korzystanie przez Użytkownika z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 8. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 6, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, są określone w zasadach odstąpienia od umowy, stanowiących załącznik nr 2 do regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który rozpoczął korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu i nie zakończył procesu przetargowego, oraz nie uregulował należności tytułem zrealizowanych projektów.
 9. Użytkownik, aby prawidłowo korzystać z usług serwisu powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące wymogi:
  1. połączenie z Internetem,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www,
  3. włączona obsługa cookies i Java Script.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik nie spełnia warunków określonych w ust. 8 Brief for you nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu oraz zastrzega, iż jakość świadczonych w Serwisie usług może ulec obniżeniu.
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 12. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu.

Artykuł 4

Zakres i warunki świadczenia usług.

 1. Brief for you świadczy usługi pośrednictwa w zakupie usług marketingowych.
 2. Brief for you oferuje rozwiązanie techniczne pozwalające na kojarzenie Marketerów z Agencjami, poprzez umożliwienie Marketerom przeprowadzenie procesu przetargowego, w celu wybrania najlepszej oferty usług marketingowych świadczonych przez Agencje.
 3. Brief for you zastrzega, iż z uwagi na fakt dostarczania treści przez podmioty niezależne, niezwiązane z Brief for you , nie gwarantuje jakości oferowanych przez te podmioty usług oraz nie zapewnia 100% skuteczności świadczonych usług.
 4. Koszt korzystania z usług Serwisu określony jest w Tabeli Opłat określoną w załączniku nr 1 do regulaminu.
 5. Po zarejestrowaniu się w Serwisie, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail w celu potwierdzenia rejestracji. Potwierdzenie rejestracji umożliwia korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 6. Brief for you nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niepowodzenia w realizacji jakiejkolwiek usługi Serwisu, z jakiejkolwiek przyczyny spowodowanej siłą wyższą lub czynnikami niezależnymi od Brief for you. Obejmuje to między innymi usługi oraz jakość informacji dostarczanej przez Użytkowników, zmiany w prawie, embargo, wojnę, akty terrorystyczne, zamieszki, pożary, trzęsienia ziemi, awarie jądrowe, powodzie, strajki, awarie sieci energetycznej, wulkaniczne działanie, wyjątkowo ciężkie warunki pogodowe, ataki hakerów, znaczny stopień skomplikowania i zaawansowania Serwisu lub przyczyny leżące po stronie dostawcy usług internetowych.
 7. Brief for you zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego napraw, modyfikacji lub rozbudowy.
 8. Brief for you zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 9. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na użytek własny. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Brief for you.
 10. Użytkownik oświadcza, iż korzystać będzie z Serwisu wyłącznie w ramach i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Marketer oświadcza, iż świadom jest, że korzystanie z usług Serwisu jest płatne i zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu uniknięcie dokonania płatności, w szczególności wykorzystywania zasobów Serwisu do prowadzenia projektów poza Serwisem z wykorzystaniem zasobów Serwisu oraz bazy danych Agencji.
 12. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie kopiować lub nie przerabiać żadnej części systemu API.
 13. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać świadczone za pomocą Serwisu usługi, wyłącznie w celach przeprowadzenia procesów przetargowych zakupu usług marketingowych, lub ich oferowania za pośrednictwem Serwisu. Zabronione jest wykorzystywanie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz bazy danych Agencji w celu pozyskiwania ofert do realizacji procesów przetargowych poza Serwisem, pozyskiwania pomysłów w celu dalszej odsprzedaży ich, lub w jakikolwiek sposób, który mógłby naruszać prawa autorskie i majątkowe Użytkowników.
 14. Brief for you nie ponosi odpowiedzialności za jakość usługi świadczonej przez Agencje.
 15. Serwis umożliwia nowemu Marketerowi (poniżej 10 zakończonych projektów od momentu rejestracji w Serwisie) prowadzenie w jednym czasie maksymalnie 3 procesów przetargowych.
 16. Pomimo, że Serwis pełni charakter bazy danych usług marketingowych, to w Serwisie widoczne będą oferty Agencji. Dostępna baza danych podlega ochronie zgodnie z ustawą o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.2019.2134).

Artykuł 5

Rejestracja Konta

 1. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik wskazuje adres e-mail i hasło, wymagane do późniejszego dostępu do nowo założonego konta, a także innych danych informacyjnych, w tym umożliwiających przywrócenie dostępu do konta.
 2. Rejestracja i tworzenie konta jest bezpłatne.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza następujące informacje:
  1. Marketerzy:
   1. kontaktowy adres e-mail,
   2. hasło,
   3. imię i nazwisko,
   4. nazwę firmy,
   5. adres siedziby,
   6. adres korespondencyjny,
   7. NIP firmy,
   8. telefon kontaktowy,
   9. zajmowane stanowisko,
   10. profil działalności firmy,
   11. zarządzane marki,
  2. Agencje:
   1. kontaktowy adres e-mail,
   2. hasło,
   3. imię i nazwisko,
   4. nazwę firmy,
   5. adres siedziby,
   6. adres korespondencyjny,
   7. NIP firmy,
   8. telefon kontaktowy,
   9. zajmowane stanowisko,
   10. profil działalności firmy,
   11. zarządzane marki,
   12. wielkość firmy,
   13. wartość realizowanych projektów,
   14. adres strony www,
   15. logo,
   16. prezentację agencji.
 4. Brief for you nie sprawdza poprawności informacji dostarczonych przez Użytkowników, jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za dokładność i rzetelność danych dostarczonych przez Użytkowników.
 5. Dostarczanie jakichkolwiek danych osobowych podczas procesu rejestracji jest dobrowolne, a Użytkownik jest świadomy, iż jest to konieczne do świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu i wyraża na to zgodę.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo logowania i hasła.
 7. Działania podejmowane przy użyciu adresu e-mail i hasła są uważane za działania wykonywane odpowiednio przez Użytkownika.
 8. Użytkownik zobowiązany jest:
  1. niezwłocznie powiadomić Brief for you o nieupoważnionym użyciu hasła lub konta Użytkownika lub jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa,
  2. wylogować się z konta (zakończyć każdą sesję, używając przycisku "Wyloguj") po zakończeniu korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 9. Zabronione jest udostępnianie loginu i hasła osobom trzecim. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności nazwy konta i hasła.
 10. Brief for you nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z kradzieży lub złamania haseł. Brief for you nie ma dostępu do bieżącego hasła Użytkownika i ze względów bezpieczeństwa może jedynie zresetować hasło Użytkownika.

Artykuł 6

Płatności

 1. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest płatne zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat, która może ulec zmianie.
 2. Płatność za korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu odbywa się na zasadach postpaid na podstawie faktury VAT wystawionej za każdy zrealizowany projekt z 14-dniowym terminem płatności, lub w formie abonamentowej na podstawie faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności wystawionej po wykupieniu abonamentu.
 3. Brak uregulowania faktury w terminie może skutkować zablokowaniem dostępu do Serwisu.
 4. Naliczenie należności zostanie dokonane z zastosowaniem odpowiednich taryf ujętych w Tabeli Opłat, po skorzystania przez Marketera z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, tylko w sytuacji zakończenia procesu przetargowego przez Marketera, skutkującego wyborem jednej z przedstawionych ofert przez Agencje.
 5. Jeżeli Marketer rozpocznie proces przetargowy i nie zakończy go, w założonym w briefie terminie, pomimo otrzymania minimum 3 ofert ze strony Agencji, Brief for you zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za projekt zgodnie z Tabelą Opłat.
 6. Jeżeli Marketer nie udzieli Agencji merytorycznej informacji zwrotnej (rozumianej jako opisowe uzasadnienie odrzucenia, bądź przyjęcia oferty w oparciu o kryteria i informacje podane w dokumentacji przetargowej) do przedstawionej oferty w ramach realizowanego procesu przetargowego w terminie 10 dni od zakończenia procesu przetargowego, Brief for you zastrzega sobie prawo do podwyższenia prowizji od zrealizowanego projektu o 50% od wartości wynikającej z Tabeli Opłat za dany projekt.

Artykuł 7

Rozwiązanie umowy

 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w treści niniejszego artykułu.
 2. Brief for you lub Użytkownik mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w dowolnym czasie, bez jakiegokolwiek powodu, przekazując stosowne oświadczenie drugiej stronie.
 3. W przypadku rozwiązania umowy, Brief for you trwale usunie konto Użytkownika i wszystkie dane z nim związane.
 4. Jeśli Użytkownik nie zaloguje się na swoje konto przez 12 lub więcej miesięcy, Brief for you może potraktować konto jako "nieaktywne" i trwale usunąć konto oraz wszystkie związane z nim dane.
 5. Jeżeli Marketer w terminie określonym w dokumentacji przetargowej nie zakończy więcej niż 3 procesów przetargowych, Brief for you zastrzega sobie prawo do zablokowania profilu Marketera, trwałego usunięcia konta i wszystkich związanych z nim danych, lub umieszczenia informacji o niezakończonych procesach przetargowych przez danego Marketera w Serwisie.

Artykuł 8

Inne oświadczenia i informacje

 1. Brief for you nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych, które mogą wynikać z naruszenia przez Użytkowników postanowień Regulaminu.
 2. Użytkownik korzysta z usługi świadczonych za pośrednictwem Serwisu na własne ryzyko. Brief for you nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, na usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.
 3. Brief for you nie gwarantuje, że:
  1. usługa odpowiada/spełni wymagania Użytkownika,
  2. w trakcie wykonania usługi Marketer otrzyma oferty na wszystkie opublikowane zapytania,
  3. w trakcie wykonania usługi Agencja otrzyma jakiekolwiek zaproszenia do procesów przetargowych,
 4. Serwis będzie działał nieprzerwanie, terminowo oraz będzie wolny od błędów.
 5. Brief for you nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika i (lub) jakiejkolwiek osoby trzeciej za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu.
 6. Użytkownik nie ma prawa używać Serwisu do celów niezgodnych z prawem, w tym do działań skutkujących wyrządzeniem szkody osobom trzecim (w tym organom rządowym), w szczególności działań naruszających obowiązujące przepisy prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, państwach członkowskich Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej lub innych krajach, w tym:
  1. przesyłania, publikowania, przekazywania lub jakiekolwiek innego upubliczniania materiałów niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, naruszających moralność, zniesławiających, naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, propagujących nienawiści lub dyskryminację osób na tle rasowym, etnicznym, seksualnym, dyskryminację społeczną i naruszenia przyjętych norm i etyki komunikacji w Internecie,
  2. naruszenia praw małoletnich lub szkodzenia im w dowolnej formie, w tym moralnej,
  3. naruszenia praw grup mniejszościowych,
  4. przesyłania, publikowania, przekazywania lub innego upubliczniania materiałów, które są tajne lub poufne na mocy prawa lub na podstawie jakichkolwiek porozumień z osobami trzecimi,
  5. przesyłania, publikowania, przekazywania lub innego upubliczniania materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawo do znaków towarowych (znaków usługowych), tajemnic handlowych lub naruszają jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej osób trzecich,
  6. przesyłania, publikowania, przekazywania lub innego upubliczniania materiałów, za pomocą środków reklamowych, a w szczególności masowego wysyłania niezamawianej oferty handlowej, spamu komercyjnego o charakterze reklamowym, niezamawianej poczty niekomercyjnej, zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz dyrektywy Unii Europejskiej.
 7. Brief for you nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia przez Użytkownika niniejszego artykułu Regulaminu.
 8. Wszelkie materiały Serwisu, w tym elementy grafiki, układ, kompozycja tych elementów (tzw. layout), znak towarowy Brief for you, struktura danych, proces przetargowy, algorytmy rekomendowania Agencji, opinie, oceny, wszelkie komentarze zamieszczane w Serwisie, oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Brief for you, z wyjątkiem danych wprowadzanych do Serwisu przez Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 9. Pobieranie, kopiowanie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów, z wyjątkiem danych dotyczących danego procesu przetargowego skierowanych do wybranych Użytkowników, wymaga każdorazowo zgody Brief for you , i nie może naruszać postanowień regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Brief for you oraz Użytkowników.

Artykuł 9

Poufność i Prywatność

 1. W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 (RODO), Brief for you oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są m.in. w celach: informacyjnym, prowadzeniem kont, świadczenia usług w ramach Serwisu, prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, udoskonalania usług i produktów, obsługi reklamacji, udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.
 3. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż jest upoważniony do dysponowania wszelkimi udostępnionymi przez siebie danymi oraz wyraża zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w celach określonych w ust. 2.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania, usuwania, żądania ograniczenia przetwarzania, zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby Brief for you w formie pisemnej.
 5. Agencja zobowiązana jest do zachowania poufności przekazanych danych w ramach zaproszenia do projektu przetargowego, a w szczególności nie udzielania informacji zawartych w przekazanych materiałach stronom trzecim, pod rygorem trwałego ograniczenia dostępu od Serwisu.
 6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Brief for you zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika.
 8. Brief for you nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu oraz Regulaminem.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Prywatności dostępne są na stronie internetowej Brief4U.com.

Artykuł 10

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

 1. Treści publikowane lub w inny sposób dodawane przez Użytkowników w Serwisie, bądź przekazywane Brief for you, w tym w szczególności w ramach konta, mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Użytkownik z chwilą zamieszczania w Serwisie lub innego przekazania treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, udziela Brief for you, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tego utworu wraz z prawem do udzielania sublicencji, do ich publikowania bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”).
 2. Użytkownik umieszczający w Serwisie logo stanowiące znak towarowy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 3 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 776), z chwilą jego wprowadzenia do Serwisu, udziela Brief for you, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tego utworu wraz z prawem do udzielania sublicencji, do ich publikowania bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”)
 3. Użytkownik udziela Breif for you Licencji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 na następujących polach eksploatacji:
  1. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  2. wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet,
  3. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
  4. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
  5. publiczne wyświetlenie,
  6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie).
 4. Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu czy dobrych obyczajów. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie zdjęć, grafik, logo, filmów, opisów i innych elementów, oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich (w szczególności majątkowych) i/lub praw własności przemysłowej do tych elementów lub posiada licencję pozwalającą mu na dodanie tych elementów do Serwisu i udzielanie dalszych sublicencji oraz w konsekwencji udziela Brief for you nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej, licencji do publikowania tych elementów w Serwisie bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami lub inne treści, zdjęcia i wszelkie materiały zamieszczone w ramach konta lub w innych częściach Serwisu, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika. Użytkownik wspomnianej zgody udziela nieodpłatnie.

Artykuł 11

Zmiany Regulaminu.

 1. Brief for you może zmienić z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Brief for you) lub technicznych (modernizacja Serwisu, zmiana sposobu funkcjonowania Serwisu) Regulamin, zmienić Tabele Opłat i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Brief for you, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.
 2. Użytkownik przy pierwszej próbie skorzystania z Serwisu, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o tych zmianach i o możliwości ich akceptacji.
 3. Odmowa zaakceptowania zmian jest równoznaczna z rezygnacją ze świadczenia usług przez Brief for you.

Artykuł 12

Pomoc techniczna i postępowanie reklamacyjne.

 1. Brief for you udziela Użytkownikom pomocy technicznej w celu zapewnienia sprawnego korzystania z usług.
 2. Pomoc techniczna udzielana jest drogą mailową po uprzednim kontakcie na adres kontakt@Brief4U.com. Dopuszczalne będą również inne środki komunikacji elektronicznej lub głosowej publikowane na stronie Serwisu.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Reklamację można złożyć w formie e-maila lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane pozwalające na identyfikację Użytkownika (adres e-mail, a w przypadku reklamacji zgłaszanych pisemnie imię, nazwisko, firmę oraz dane adresowe), datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Brief for you zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W przypadku braku wskazania adresu do korespondencji Użytkownika, który złożył reklamację w formie pisemnej, Brief for you pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.
 6. Brief for you rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub w przypadku reklamacji pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Brief for you może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail.

Artykuł 13

Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Brief for you , której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Brief for you będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Brief for you .Zapis ten nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art 221 kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin sporządzono w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne i Prawo własności przemysłowej – w wersjach aktualnie obowiązujących.
 5. W przypadku gdyby którekolwiek postanowienie Regulaminu było niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulamin pozostaje wiążący w pozostałym zakresie, a postanowienia te zostaną usunięte lub zmodyfikowane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.
 6. Kontakt: Adres pocztowy: Brief for you sp. z o.o. Tomasza Zana 38 lok. 416, 20-601 Lublin e-mail: kontakt@Brief4U.com

Załącznik nr 1

Tabela Opłat

Cennik ad-hoc / rozliczany za każdy przeprowadzony projekt:
LP Wartość projektu Koszt (netto) realizacji projektu
1 do 100 000,00 zł 399,00 zł
2 powyżej 100 000,00 zł 499,00 zł
Cennik abonamentowy:
LP Maksymalna ilość użytkowników Koszt (netto) miesięczny
1 1 499,00 zł
2 2-3 999,00 zł
3 4-5 1 499,00 zł
4 6-10 2 499,00 zł
5 11-20 3 999,00 zł
6 powyżej 20 4 999,00 zł
 1. Brak feedbacku dla Agencji do przedstawionej oferty ze strony Marketera w terminie 10 dni od otrzymania oferty, skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysoko 50% od opłaty za dany projekt przetargowy.
 2. Jeżeli Marketer otrzyma mniej niż 3 oferty ze strony Agencji, a pomimo tego zakończy proces i wybierze ofertę wygrywającą, otrzyma rabat w wysokości 50% opłaty.

Załącznik nr 2

Zasady odstąpienia od umowy.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Brief for you, Użytkownik może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby to zrobić, Użytkownik musi poinformować Brief for you o swojej decyzji, korzystające ze wzoru odstąpienia od umowy, znajdującego się poniżej, wysłanego na następujący adres mailowy: kontakt@brief4U.com.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który rozpoczął korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu i nie zakończył procesu przetargowego, oraz nie uregulował należności tytułem zrealizowanych projektów.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Brief for you sp. z o.o.

Tomasza Zana 38 lok. 416

20-601 Lublin

e-mail kontakt@brief4U.com

Ja ______________________ niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Brief4U.com.

Data zawarcia umowy __________________,

Imię i nazwisko _______________________,

Nazwa Użytkownika: ___________________.